Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal

În sensul Regulamentuui  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date nr.679/2016:

Definitii

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

„sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

„încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

„autoritate de supraveghere vizată” înseamnă o autoritate de supraveghere care este vizată de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt:

prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată

colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale

adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate

exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere

păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele

prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal

Legalitatea prelucrarii

Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță;

Conditii privind consimtamantul

Persoana vizată are dreptul să acorde consimțământul.

Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

Condiții aplicabile în ceea ce privește consimțământul copiilor în legătură cu serviciile societății informaționale

În cazul în care se aplică articolul 6 alineatul (1) litera (a), în ceea ce privește oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală dacă copilul are cel puțin vârsta de 16 ani. Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă și în măsura în care consimțământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

Informare și acces la date cu caracter personal

Pe site-ul nostru vati gasi urmatoarele informatii cu privire la prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal:

- Identitatea si datele de contact ale societatii noastre sunt:

S.C District Sud S.RL., (denumită in continuare Vanzător), inregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J16/130032/2009, avand CUI 26126852, atribut fiscal RO,capital social 1.000 lei, sediul social in Craiova, Strada ImPARATUL Traian, nr. 93, Parter, Romania, telefon 0735171105, fax +40-0351416734, email magazin@district-sud.ro 

 - Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:

Dra. Popescu Sabina, economist, email birou.contabilitate@district-sud.ro

 - Societatea noastra prelucrează datele cu caracter personal furnizate in baza consimtamantului exprimat de dumneavoastră pentru furnizarea de bunuri şi servicii precum şi în scopuri de reclamă, marketing şi publicitate.

 - Societatea noastra  va păstra datele personale pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale prevăd sau ne obligă altfel

 - În cazul în care datele personale se pierd, sunt deteriorate, furate, compromise sau dacă cineva face o plângere cu privire la modul în care societatea noastra a gestionat datele personale, va raporta încălcarea catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter Personal în termen de 72 de ore de la constatarea încălcării și va notifica fără întârziere persoanele relevante în cazul în care sunt susceptibile de a fi afectate de incident. În plus, Societatea va face totul pentru a limita daunele cauzate de încălcarea securității datelor

Politica de utilizare a cookie-urilor

 

1. Politica de utilizare Cookie-uri
Această politică se referă la Cookie-urile şi paginile web operate de societatea noastra.

2. Ce sunt Cookie-urile?
Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, format din caractere alfabetice si numerice, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

3. La ce sunt folosite Cookie-urile?
Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea conţinutului într-un mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime  care ajută la intelegerea prin care un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permiţându-ne îmbunătăţirea structurii şi conţinutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

4. Ce Cookie-uri folosim?
Folosim două tipuri de Cookie-uri: fixe si “pe sesiune”. Cele “pe sesiune” sunt fişiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicaţiei (browser-ului web). Fişierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada sau până sunt şterse manual de utilizator.

5. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?
O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:
-  performanţă a site-ului, analiză a vizitatorilor, înregistrare, pentru publicitate

6. Conţin Cookie-urile date personale?
Cookie-urile nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalităţi pentru utilizator. Asemenea date sunt criptate in asa fel incat este imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

7. Stergerea Cookie-urilor
În general, o aplicaţie folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în aşa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informaţii detaliate despre posibilităţile şi modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a browser-ului web. Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalităţi ale paginii web.

8. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. 

 9. Securitate şi probleme legate de confidenţialitate
Cookieurile NU sunt viruşi! Nu sunt alcătuite din bucăţi de cod aşa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecinţă, nu se pot duplica sau replica pe alte reţele pentru a se rula sau replica din nou. Cookie-urile pot fi totuşi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informaţii despre preferinţele şi istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât şi pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conştiente de acest fapt şi în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi şterse în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general browserele au integrate setări de confidenţialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

10. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:
Deoarece protecţia identităţii este valoroasă şi reprezintă dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat să se ştie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informaţii între browser şi website, dacă o persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informaţiile conţinute de cookie pot fi interceptate. Deşi foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o reţea necriptata de genul unei retele WiFi nesecurizate.

 

11.Sfaturi pentru o navigare sigură şi responsabilă, bazată pe cookies.

Datorită flexibilitaţii lor şi a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri şi cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspandite şi utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo şi altele. Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigaţi fără griji însă cu ajutorul cookieurilor:
  - Particularizaţi-vă setările browserului în ceea ce priveşte cookie-urile. Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se gasesc de regulă în “opţiuni” sau in meniul de “preferinţe” al browserului tău.

Pentru a înţelege aceste setări, se pot folosi anumite linkuri, altfel puteţi folosi opţiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
Pentru setările cookie-urilor generate de terţi, puteţi consulta şi site-ul:
http://www.youronlinechoices.com/ro/ 
  - Daca nu vă deranjează cookie-urile şi sunteţi singura persoană care utilizaează computerul, puteţi seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare şi al datelor personale de acces.
  - Dacă împărţiţi accesul la calculator, puteţi lua in considerare setarea browserului pentru a şterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideţi browserul.

  - Instalaţi-vă şi updataţi-vă constant aplicaţiile antispyware.

  - Asiguraţi-vă că aveţi browserul mereu updatat. Multe dintre patrunderile neautorizate cu ajutorul  cookieurilor se realizează datorita versiunilor vechi ale browserelor.

 -  Cu o înţelegere clară a modului lor de operare şi a beneficiilor pe care le aduc, puteţi lua masurile necesare de securitate astfel încât să puteţi naviga cu incredere pe internet.

12. Linkuri utile
Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre cookie-uri şi la ce sunt utilizate, recomandăm urmatoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/